SCHOOL


Elkaar ontmoeten en kracht halen uit elkaars verschillen

De Vlindervallei is een brede school voor kinderen uit de wijk Kruiskamp-Koppel en de omliggende wijken. Directeur Onno Hoekstra noemt het zelf een ‘kleurrijke buurtschool’. Acht jaar geleden belandde hij op deze school waar de vele achtergronden en culturen uit de wijk goed zichtbaar zijn. De Vlindervallei is voor Hoekstra een vertrekpunt: “Vanuit onze ketensamenwerking proberen we verder te kijken. Hoe bereiken we álle kinderen hier in de wijk? En, welke kansen benutten we sámen?”


De term ‘brede school’ wil zeggen dat er zoveel mogelijk partners onder één dak ‘samenscholen’ of waarbij er korte lijnen zijn met andere jeugdvoorzieningen in de wijk. “We zoeken voortdurend naar instanties die aanhaken bij de ontwikkeling of opvoeding van de kinderen op De Vlindervallei. Zo werken we onder de vlag van De ABC-combinatie nauw samen met de Tafelronde en de Michaëlschool voor speciaal onderwijs”, vertelt Hoekstra. Daarnaast vormen IndeBuurt033 en Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) dé sociale infrastructuur voor kinderen, ouders én professionals in de wijk.


Ontmoeting in de wijk

“Wij zijn een school waar ontmoeting en kwaliteit centraal staan en waar de meeste mensen elkaar kennen uit de buurt. De hele wijk wordt hier betrokken bij activiteiten die door ons worden ontplooid. Om goed te blijven doen, hebben we een jaar geleden met een nieuwe ABC-coördinator aangesteld, Inge Brouwer-Silverentand.” Inge is een moeder die zelf kinderen heeft op De Vlindervallei: “Ik heb een achtergrond in pedagogiek en was al betrokken als vrijwilliger. Op het juiste moment bleek ik op de juiste plek te zijn. Ik zorg ervoor dat ouders en kinderen zich prettig voelen, ben verantwoordelijk voor het organiseren voor de talentontwikkeling van de kinderen en bouw aan de rol van ABC Kruiskamp Koppel als ontmoetingspunt in de wijk.”‘ABC is het cement binnen de wijk om samen dingen doen. Ontmoeten, samen één. Er is geen ‘wij’ en ‘zij’. Tijdens onze gezamenlijke activiteiten zie je grenzen vervagen en precies dát helpt ons verder’


Plannen én actie

De structuur waarmee gewerkt wordt is gebaseerd op de UPJO-doelen preventie, talentontwikkeling en professionaliteit. Belangrijkste bronnen zijn de beleidsplannen van de scholen zelf, de wijkplannen van IndeBuurt033 en de kaderbrieven van de kinderopvang, met als centrale vraag: ‘Wat willen we nu allemaal?’ In overleg met de stuurgroep - bestaande uit de directeuren van alle vijf betrokken partners - wordt het programma verder uitgewerkt en bepaald. Het gaan dan om binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen en ouders, bijvoorbeeld vanuit de bibliotheek of rond studiemiddagen.


Buurtsportcoach

Onno Hoekstra stelt vast: “Uiteindelijk gaat het om simpele dingen als ‘elkaar leren kennen’, ‘gezamenlijk kansen benutten’ en ‘kijken hoe je elkaar kunt versterken’. Zo vinden we de inzet van de buurtsportcoach heel belangrijk.” Sport is voor alle ABC-partners een sterk instrument waar het gaat om ontmoeting en het leren kennen van andere kinderen.


Zowel tijdens de sportles op school als bij de naschoolse sportactiviteiten kan een coach op een laagdrempelige wijze aandacht geven aan kinderen die het nodig hebben. Activiteiten zijn overigens nooit exclusief voor ‘vlinders’; ook andere kinderen in de wijk, of van andere scholen, zijn welkom bij ABC Kruiskamp Koppel.”


Voorspelbaarheid

De Vlindervallei kijkt graag vooruit en heeft ambities. Ouderbetrokkenheid en -participatie bijvoorbeeld. Nu leggen ouderavonden, themabijeenkomsten of koffieochtenden wel het eerste contact, maar het blijft lastig. Inge stelt: “Ouders willen wel, maar hebben ook veel andere verplichtingen. Als ouders eenmaal betrokken zijn, gaan ook sneller naar de volgende stap: meedoen.” De Vlindervallei wil maar één ding: het bieden van continuïteit: “Wij zijn blij met een voorspelbaar programma. Dat geeft structuur en houvast.” ABC creëert er het gewenste platform mee voor opvoeders en kinderen.


De kracht van ABC

Onno Hoekstra geeft aan dat er door de hele transitie in het sociale domein nog maar één mogelijkheid is om iets te bereiken: brede samenwerking. “De afgelopen tien jaar is er heel hard gewerkt aan de basis, dat laten we niet los, omdat we zien wat het doet. Om met de jeugd te spreken, zie ABC Kruiskamp Koppel als een soort master of ceremonies; tegemoetkomend aan de verschillen in de wijk, de ontmoeting stimulerend en volop faciliterend, ontdekken we dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. En dat juist die verschillen onze kracht zijn, en niet een zwakte! Precies dát is de verdienste van onze activiteiten die bijdragen aan een prettig leefklimaat in deze wijk.”


Voor meer informatie over ABC's, kijk op

www.abc-amersfoort.nl