SCHOOL


Brugfunctionarissen, de brug tussen zorg en onderwijs

Daphne Voorneveld en Said Airass, de twee brugfunctionarissen ogen heel ontspannen. De collega’s werken al vier jaar samen vanuit het wijkteam Amersfoort en vullen elkaar heel mooi aan tijdens ons gesprek. Beiden komen uit de jeugdzorg en kennen het klappen van de zweep. Zij vormen de brug tussen zorg en onderwijs en kijken samen met leerling en ouder - ieder vanuit hun eigen expertise - naar wat nodig is op het moment dat er iets speelt. Dit kan variëren van slecht presteren op school tot een moeilijke thuissituatie. De leerling staat altijd centraal.


Doordat beiden vanuit het wijkteam opereren, kan er snel worden geschakeld wanneer een leerling hulp nodig heeft. Iedere Amersfoortse wijk heeft een eigen wijkteam en daardoor kan een leerling heel gemakkelijk naar het wijkteam worden doorverwezen van de wijk waar hij woont. Said, “Het grote voordeel van werken vanuit het wijkteam is dat je samen kunt overleggen met de collega’s van het wijkteam, met toestemming van ouders samen rond kunt bellen naar verschillende instanties en dat je mee kunt gaan als de hulp gestart wordt.” Hulpverleners die ingezet worden in de trajecten met leerlingen geven aan dat ook zij het als prettig ervaren dat de brugfunctionaris aansluit bij de overleggen. Dit mede doordat zij toch op een andere manier kijken naar bepaalde zaken en meer op de hoogte zijn van wat er speelt bij de leerling.


Vertrouwd gezicht

Daphne en Said komen een paar keer per week op de scholen De Baander en ’t Atrium, waar zij brugfunctionaris zijn. Zij zijn ondertussen een vertrouwd gezicht geworden op ‘hun’ scholen en dat maakt het inschakelen van één van hen heel laagdrempelig. De brugfunctionarissen zijn niet direct verbonden aan de school en bekijken de situatie vanuit zowel thuis, als school en vrije tijd. De leerlingen ervaren dat als prettig. Said licht toe, “Ze hebben minder het gevoel dat ze naar een hulpverlener stappen.”‘Belangrijkste is dat het niet voelt als hulpverlening. Als brugfunctionaris ben je neutraal en benaderbaar.’


Korte lijntjes

De brugfunctionarissen worden onder andere ingezet wanneer een leerling niet meer naar school kan of wanneer zijn probleem veel tijd vraagt van een docent. Wanneer een kind ongeoorloofd niet naar school komt, wordt er contact gezocht met leerplicht of de GGD. Doordat de lijntjes kort zijn tussen school, leerplicht, GGD en de brugfunctionaris kan er snel geschakeld worden. Allen werken aan het gezamenlijke doel om het kind weer naar school te krijgen en een passende oplossing te vinden.

Ik hoor je

De hulp start meestal met het voeren van ondersteunende gesprekken om te achterhalen waar de problematiek ligt. Ouders worden in bijna alle gevallen betrokken en daar waar nodig, kan de brugfunctionaris ook andere instanties inschakelen. Daphne, “Over het algemeen wordt onze betrokkenheid als prettig ervaren. De leerling voelt zich gehoord en serieus genomen. Ik heb bij De Baander ook best wel veel dat mentoren binnenkomen met vragen. Iedereen weet ons wel te vinden.”


De meeste trajecten waarbij de brugfunctionaris wordt ingezet zijn van korte duur. In sommige gevallen is een enkel gesprek voldoende, waar andere situaties vragen om een langere periode van support. In principe moet de situatie na maximaal zes weken verbeterd zijn en kan de betrokkenheid van de brugfunctionaris worden afgerond. Dit lukt niet in alle gevallen. Soms duurt een traject, afhankelijk van de situatie, nou eenmaal wat langer. Belangrijkste is dat het laagdrempelig is en dat problemen in een vroeg stadium worden opgelost. In enkele gevallen wordt er achteraf nog eens gebeld met de leerling, de school of andere betrokkenen en houden zij zo vinger aan de pols.


Van pilot naar blijvertje

De functie die Daphne en Said bekleden bestaat nog niet zo heel lang. Vijf jaar geleden is er gestart met een pilot op een aantal scholen in Amersfoort waarbij werd gepeild of een dergelijke functie zou werken. Vanwege het succes werd besloten het programma over heel Amersfoort uit te rollen. Bij lichte hulpverleningsvragen, zoals kortstondig verzuim of problemen met huiswerk kan de brugfunctionaris vaak zelf de oplossing bieden. In gevallen waarbij er meer aan de hand is, zoals langdurig verzuim door bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of pesten op school schakelt de brugfunctionaris de hulp in via het aangesloten wijkteam. Van daaruit wordt gekeken welke samenwerkingspartners er worden betrokken. Zo kan er advies of een observatie worden aangevraagd bij YOUKE, een coach gezocht worden via SOVEE, maar ook Veilig Thuis en SRO zijn partijen waar veel mee wordt gewerkt.


Na vijf jaar is de pilot uitgegroeid tot een niet meer weg te denken onderdeel van de scholen. Iedere school in Amersfoort heeft de beschikking over een brugfunctionaris die vier uur per week aanwezig is. Er wordt volop gebruik gemaakt van zijn diensten. Daaruit blijkt wel de meerwaarde. De brugfunctionaris is een blijvertje.


Voor meer informatie over brugfunctionarissen, kijk op

www.wijkteam-amersfoort.com