SCHOOL


Peuters en kleuters werken spelenderwijs taalachterstand weg

‘Voor- en vroegschoolse educatie is de extra ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar in hun (taal)ontwikkeling. Het doel is om (doelgroep)peuters voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie wordt gegeven in de peuteropvang en kinderopvang door geschoolde pedagogisch medewerkers met behulp van erkende methodes. In Amersfoort wordt de voorschoolse educatie aangeboden door kinderopvangorganisaties SKA, Partou, BijdeHandjes, Plekkey en Panta Rhei.’  Panta Rhei biedt sinds 1 januari 2017 voorschoolse educatie aan, evenals Plekkey.


Panta Rhei en Panta Paideia zijn twee Amersfoortse kindercentra voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hier geldt het antroposofisch gedachtengoed. Kinderen vinden er rust en ontspanning zodat ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen. Hadewych Bakkers is in haar functie van pedagogisch coach verantwoordelijk voor de implementatie van de VVE-werkwijze, het trainen van medewerkers, certificering en kwaliteitscontrole. Tamara van Wilpe is sinds een klein jaar meewerkend coördinator en zorgcoördinator op beide centra.


70/30

Bij Panta Rhei en Panta Paideia is bewust gekozen voor een verdeling van 70/30 waar het gaat om kinderen zónder en mét VVE-indicatie. Een indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau waarin staat of een peuter extra ondersteuning nodig heeft. De kinderen met een indicatie zijn veelal kinderen die een risico lopen op een taal- of sociale achterstand. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in de thuissituatie weinig Nederlands wordt gesproken. Hadewych vat het samen: “Door ze bij ons te plaatsen, start het kind direct met het inhalen van de achterstand. Door de verhouding 70 procent kinderen zonder VVE indicatie en 30 procent mét, kunnen ze zich aan elkaar optrekken. Hierdoor lopen de sterkere kinderen geen risico dat ze in ontwikkeling omlaag zakken, maar de kinderen met een risico op een achterstand hebben een veel grotere kans om mee te ontwikkelen, te groeien.”‘De kinderen met een indicatie zijn veelal kinderen die een risico lopen op bijvoorbeeld een taal- of sociale achterstand. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in de thuissituatie weinig Nederlands wordt gesproken’


Ouders betrekken

Door ouders hier een paar keer per jaar uit te nodigen voor workshops of lezingen, en ze op de hoogte te houden met een nieuwsbrief, worden zij betrokken bij de opvang en ontwikkeling van hun kind. Op de jaarlijkse Academiedag, waarvoor zowel medewerkers als ouders worden uitgenodigd, was de opkomst groot. Ouders kregen de mogelijkheid in gesprek te gaan met medewerkers en externen, en ze konden vragen stellen over boeken om uit voor te lezen of hoe thema’s thuis opgepakt kunnen worden. Hadewych vond het een succes en zou dit soort dagen in de toekomst graag vaker organiseren en hier ook andere organisaties bij willen betrekken.

Samenwerken met basisscholen

Er wordt nauwere samenwerking met Amersfoortse basisscholen gepropageerd. Al vanaf tweeëneenhalf jaar kan een kind bij de VVE terecht en wordt het spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Zodra de basisschool in zicht komt wordt er een warme overdracht voorbereid waarin de leidster in gesprek gaat met de leerkracht van de toekomstige school. Vanaf 2018 is dit een verplicht onderdeel.


Hadewych: “Meer samenwerking is logisch. Ons doel is dat ieder kind beter voorbereid en met gelijke kansen aan de basisschool begint. Je speelt met de VVE in op de dreigende achterstand voordat ze naar school gaan. Wij willen die mogelijke achterstand tot nul reduceren en zorgen dat uit ieder kind komt wat het als potentieel in zich heeft, ongeacht het niveau waarop het terecht komt.”


Voor meer informatie over VVE, kijk op www.kcpantarhei.nl